Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total136 (100%)
 • Tokyo124 (91.18%)
 • Osaka1 (0.74%)
 • Sagamiono1 (0.74%)
 • Suginami-ku1 (0.74%)
 • Unknown1 (0.74%)
 • Kamakura1 (0.74%)
 • Tochigi1 (0.74%)
 • Shinagawa1 (0.74%)
 • Kyoto1 (0.74%)
 • Komaba1 (0.74%)
 • Honcho1 (0.74%)
 • Suita1 (0.74%)
 • Yokohama1 (0.74%)